Podstawowa wiedza o spalinach

Podczas spalania różnych rodzajów paliwa powstają gazy spalinowe, które zawierają nieszkodliwe i szkodliwe składniki. Zadanie redukcji szkodliwych składników przejmuje katalizator. Wartości graniczne emisji substancji szkodliwych zdefiniowane są w tak zwanych normach Euro.

Aby zapewnić optymalne warunki pracy katalizatora pojazdy wyposażone są przynajmniej w jedną sondę lambda. Reguluje ona idealny skład mieszanki paliwowo-powietrznej. Tylko przy idealnej mieszance ("zakres stechiometryczny") katalizator może w przybliżeniu dokonać konwersji wszystkich szkodliwych spalin.

Omawiane tematy